شیوه نامه شرکت در مسابقه

- ارسال اسکن کارت ملی بوسیله فرم ثبت نام

- ترسیم ﻧﻘﺸﻪ های ﻭﯾﻼی ﻃﺮﺍﺣﯽ شده در هنرستان ﺷﺎﻣﻞ (ﭘﻼﻥ، ﻧﻤﺎ، ﻣﻘﻄﻊ، پرسپکتیو دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ، ﭘرسپکتیو دﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻄﯽ ﻭ سیاه ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭی مقوای ۷۰*۵۰ ﺳﻔﯿﺪ، ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺬﺍﺭی ﻣﺪﺍﺭک در ﺷﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیید.
(نمونه)

- لوازم مورد نیاز در روز مسابقه:  ﻣﺎﮊﯾﮏ های ﺭﺍﻧﺪﻭ در ﺭﻧﮓ های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺭﻭﺍﻥ ﻧﻮﯾﺲ ۰.۳۰.۵ ، ﻣﺎﮊﯾﮏ M،S،F.
- شرکت کنندگان محترم می بایست در روز مسابقه شیت حاوی نقشه های ترسیم شده را به صورت خطی با خود آورده و مراحل راندو شیت در روز مسابقه انجام می گیرد.


- آدرس کانال تلگرامی مسابقه: telegram.me/SafahanMemari
- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮط ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻤﯿﻞ safahan.arch@yahoo.com ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 - زمان ثبت نام  مسابقه: ۹۶/۳/۱۸ تا ۹۶/۰۴/۰۸
- زمان برگزاری مسابقه: ۹۶/۴/۱۲ ساعت ۸ تا ۱۴کلیه حقوق این سامانه متعلق به موسسه آموزش عالی صفاهان می باشد. تهیه و تنظیم آرش ده بزرگی

Search